home

"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

home

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Welkom bij Van Dinter Advocaten

Over ons

Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond.

Lees verder

Rechtsgebieden

De toenemende complexiteit van het recht maakt een gedegen kennis onontbeerlijk. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden.

Lees verder

Actueel

Het recht staat nooit stil en is voortdurend in beweging. Van Dinter Advocaten houdt de veranderingen in de wet en rechtspraak nauwlettend in de gaten.

Lees verder

Ons team (Vacatures)

Van Dinter Advocaten beschikt over ervaren advocaten met kennis op meerdere terreinen. Zoekt u een juridisch specialist, dan staan wij voor u klaar.

Lees verder

Over ons

Mr. G.J.A. (Gerard) Van Dinter is de grondlegger van ons advocatenkantoor. Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond. Ons veelzijdige team stelt te allen tijde uw belang voorop. Wij richten ons met name op zakelijke opdrachtgevers: (beursgenoteerde) ondernemingen, ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, non-profit organisaties, overheden en (vermogende) particulieren.

Lees verder

Actueel

Op 14 oktober 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een partij die een onderneming overneemt ook de verplichting tot betaling van de door de vervreemde onbetaald gelaten pensioenpremies overneemt c.q. die gaan over op de verkrijger. Dat, vooralsnog, in het geval dat de werknemer zowel voor als na de overgang van de onderneming verplicht moet deelnemen in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Het pensioenfonds kan de overnemende partij rechtstreeks aanspreken tot betaling van die achterstallige pensioenpremies. Dat dat om aanzienlijke bedragen kan gaan blijkt uit voornoemd arrest van de Hoge Raad. Het Schoonmaakbedrijf GOM dat met een activatransactie in 2008 VBG heeft overgenomen... Lees verder
Onlangs heeft de kantonrechter Gelderland zich gebogen over een kwestie waarin sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie, veroorzaakt door de werkgever zelf als gevolg van een onterecht aan werknemer gegeven ontslag op staande voet. De werkgever in kwestie betaalt hiervoor (naar “WWZ-begrippen”) een hoge prijs. De uitspraak is te vinden op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5508 In het kort. Een werknemer, sinds 1980 in dienst, is na een incident met een collega op 18 december 2015 op staande voet ontslagen. Werkgever heeft vervolgens, na vernietiging van dit ontslag op staande voet, niet althans onvoldoende getracht de arbeidsrelatie met werknemer te herstellen, terwijl dit van... Lees verder
Inmiddels hebben zich diverse bedrijven (opdrachtgevers) bij ons kantoor gemeld met de vraag of wij hen kunnen helpen bij het opstellen van een “modelovereenkomst”, teneinde zekerheid te verkrijgen dat er geen sprake zal zijn van loondienstverband met de betreffende zzp’er (of opdrachtnemer). Hier kom ik later op terug. Werk je als zzp’er, freelancer of interim-manager (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever, dan gold vóór 1 mei 2016 dat aan de hand van een VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie) duidelijkheid kon worden verkregen of de opdrachtgever al dan niet verplicht was om loonbelasting en sociale premies over de werkzaamheden van de opdrachtnemer te betalen. De... Lees verder
Een “goede” werkgever eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van medewerkers. Ook op het werk dient de werkgever hiervoor de nodige ruimte te laten. Werknemers mogen er vanuit gaan dat zij in “privacy” verkeren en dat hun werkgever deze privacy niet zonder meer mag aantasten, tenminste niet zonder zwaarwegende argumenten. Om ieders geheugen weer een beetje op te frissen, verwijs ik naar een onlangs gewezen uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:5172 In deze kwestie verzoekt een bedrijf, dat zich bezighoudt met de productie hoogwaardige technologische producten, om instemming aan haar ondernemingsraad voor de toepassing van camerabeveiliging. De ondernemingsraad heeft de gevraagde instemming... Lees verder
Hoewel het niet de gewoonte is “oude koeien uit de sloot te halen” blijkt uit de praktijk dat er nog steeds misverstanden bestaan wie nu wat moet stellen en bewijzen in het geval door een partij gebrekkig is gepresteerd. In haar arrest van 8 februari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY4600) heeft de Hoge Raad overwogen dat de klachtplichtregelingen van artikel 6:89 en 7:23 BW strekken ter bescherming van de schuldenaar. Meestal de verkopende partij. De vraag of tijdig is geklaagd kan niet in algemene zin worden beantwoord volgens de Hoge Raad. Van belang is dat de schuldeiser (koper) a) het in de gegeven... Lees verder

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Als ondernemer (maar ook als particulier) krijgt u er vroeg of laat mee te maken: aansprakelijkheid. U kunt diegene dan onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Natuurlijk kunt u ook zelf aansprakelijk worden gesteld.

Lees verder
arbitrage

Dit is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen zelf een “scheidsrechter” aanwijzen om een uitspraak te doen, in plaats van de rechter.

Lees verder
arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging. De regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot het ontslag zijn vanaf 1 januari 2015 en vervolgens 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van het arbeidsrecht.

Lees verder
Ceviel procesrecht

Het civiele recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende rechtsgebied dat in verschillende specialismen uiteenvalt.

Lees verder
Commerciele overeenkomsten

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De advocaten van VDA hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u daarom uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

Lees verder
Financiering en zekerheid

Zonder werkkapitaal geen onderneming. Een onderneming heeft een zeker werkkapitaal nodig. Dit wordt meestal geleend bij de bank. Bedrijfsmiddelen zijn aan de bank in zekerheid gegeven en het betalingsverkeer loopt via de bank. In feite zijn veel ondernemingen – in meer of mindere mate – overgeleverd aan de bank. Als er problemen dreigen in uw relatie met de bank kan VDA u onafhankelijk advies geven en bijstaan.

Lees verder
Handelsrecht

Het handelsrecht regelt kort gezegd de rechtsbetrekkingen tussen handelspartners.

Lees verder
Huurrecht

Huurovereenkomsten komen veel voor. Bij huurrecht hoeft u niet alleen te denken aan het huren van een woning. Ook het huren van een bedrijfsruimte, zoals uw kantoorpand valt daaronder. Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de bijkomende juridische aspecten. VDA heeft ruime ervaring met alle aspecten van het huurrecht.

Lees verder
Incassos

Het leveren van goederen en diensten gebeurt in deze tijd voornamelijk op krediet: koop nu, betaal later. De opvatting of betaald moet worden, en wanneer, loopt van debiteur tot debiteur uiteen.

Lees verder
ondernemingsrecht

Bewust of onbewust en regelmatig wordt de ondernemer in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met regelingen en problemen die te maken hebben met het oprichten of het beoordelen van de juridische structuur van ondernemingen.

Lees verder
Overname en fusies

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico’s loopt u? Hoe krijgt u een beeld van de mogelijke synergie? Welk bedrijf is geschikt voor overname? Wat is een reële waardering of prijs?

Lees verder
Vastgoed en bouwrecht

De complexiteit van vastgoed transacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe.

Lees verder
strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Lees verder
persoons-familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Lees verder
bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en burgers regelt. Bij conflicten met de overheid staat de gemiddelde burger, zonder uitzondering, op een 1-0 achterstand.

Lees verder

Neem contact op

*

*

*

*

* = verplicht veld.

Inloopspreekuur

Meld je aan voor ons gratis inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 17.00 tot 18.30

Van Dinter Advocaten heet u van harte welkom.

Direct aanmelden